Activitati ITCSMS Satu MareContabilitate

Contabilitate

Atributiile Responsabilului financiar contabil


responsabilul financiar contabil raspunde pentru organizarea si conducerea contabilitatii in cadrul institutiei, conform Legii Nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
asigură respectarea disciplinei economico-finaciare în conformitate cu prevederile legale, în cadrul instituţiei;
organizează şi răspunde de desfăsurarea întregii activităţi economico-financiare;
răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din 
Legea nr.266/2002-republicată;

VIDA TUDORITA responsabil 
financiar contabil si resurse umane
răspunde de păstrarea integrităţi patrimoniului şi gospodărirea fondurilor alocate de la bugetul statului şi a veniturilor extrabugetare;
urmăreşte îndeplinirea programelor de investiţii, de aprovizionare cu materiale, încheierea şi derularea contractelor economice care privesc obiectul de activitate a instituţiei;
analizează şi supune aprobării documentaţia privind casarea fondurilor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar;
răspunde de întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte realizarea corectă a acestuia;
repartizează fondurile alocate necesare desfăşurării  activităţii;
urmăreşte realizarea în termen a operaţiunilor de decontare cu creditorii, furnizorii şi clienţii instituţiei;
răspunde de efectuarea operaţiunilor financiar-contabile;
organizează executarea inventarierii patrimoniului, anual sau de câte ori este nevoie;
efectuează analize economice privind domeniul de activitate al ITCSMS şi stabileşte măsuri corespunzătoare;
organizează şi răspunde de efectuarea controlului preventiv;
răspunde de centralizarea datelor contabile şi întocmeşte bilanţul propriu;
informează periodic Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asupra stadiului de îndeplinire a bugetului de venituri şi cheltuieli.

Sus

Eliberarea documentelor oficiale

Eliberarea documentelor oficiale


In urma procesarii datelor in calculator se listeaza documentele oficiale aferente (fise de inspectie in camp, acte de inspectie in camp, etichete oficiale, procese verbale, fise de analiza, documente oficiale pentru certificarea semintelor, buletine de analiza oficiale, buletine de analiza informative, etc.  
              Documentele eliberate de catre autoritatea competenta teritoriala sunt:
                      1. Documentele oficiale înseriate şi emise de catre autoritatea competenta teritoriala atesta calitatea lotului de seminte, la data esantionarii, respectiv a sigilarii ambalajelor, pentru loturile de seminte certificate oficial, după cum urmeaza:
                             a) "Documentul oficial de certificare a lotului de samanta", pentru loturile de seminte destinate comercializarii pentru însamantare, imprimat cu inscris negru pe hartie roz, eliberat pentru: 
           - loturile de samanta certificate oficial care îndeplinesc toate conditiile prevazute în legislatia in vigoare; 
           - loturile de samanta recertificate care îndeplinesc toate conditiile prevazute în legislatia in vigoare
           - samanta cu derogare;
                             b) "Buletinul de analiza oficiala", imprimat cu înscris negru pe hartie galbena, eliberat pentru:
          - loturile de seminte ale caror conditii de calitate nu corespund legislatiei in vigoare purtand mentiunea "Interzisa comercializarea pentru însamantare";
          - loturile de seminte destinate necesarului propriu al operatorilor economici, ale căror conditii de calitate corespund legislatiei in vigoare documentul purtand mentiunile: "Necesar propriu" şi "Interzisa comercializarea";
          - loturile de seminte la care s-au reanalizat una sau mai multe dintre conditiile de calitate a seminţelor, caz în care pe document se înscrie menţiunea "Reanaliza parţiala sau totala", după caz:
                      2. Documentele neoficiale înseriate şi eliberate de catre autoritatea competenta teritoriala exprima rezultatul testelor solicitate în scop informativ şi arata calitatea semintelor din eşantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testarii, fara sa contina decizii sau concluzii, fiind imprimate cu înscris negru pe hartie alba şi cuprinzand mentiunea "Acest buletin este informativ si nu este valabil pentru comercializare".
         Sus

Esantionarea loturilor

Esantionarea loturilor

BUZGAU VASILE   analist


Certificarea loturilor de seminte 

       Controlul în vederea certificării se face de către reprezentanţii ITCSMS la cererea proprietarului seminţei pe formularul tipizat "Declaraţia de certificare a loturilor".

        Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
   a) copia documentului de inspecţie în câmp sau a altui document oficial care atestă identitatea şi puritatea varietală a seminţei;
   b) contractul de prestări de servicii în vederea prelucrării seminţei, în cazul în care proprietarul seminţei nu deţine echipament propriu de prelucrare a acesteia;
  c) documentul care atestă acordul menţinătorului varietăţii brevetate pentru comercializarea seminţei multiplicate;
  d) notificarea către autoritatea competentă teritorială pe raza căreia se prelucrează sămânţa a intenţiei de amestecare a unor partide sau loturi de seminte.
       Admiterea înscrierii la certificare a seminţelor se realizează dacă, în urma verificării documentelor de către autoritatea competentă teritorială şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt respectate. 
  

Esantionarea loturilor de samanta


       Esantionarea unui lot de seminte in vederea eliberarii unui document oficial de certificare sau a unui buletin de analiza oficiala, trebuie facuta de:
- esantionori instruiti, testati si atestati de catre autoritatea oficiala,
- cu experienta in esantionare, 
- recunoscuti individual de catre ITCSMS.
       Toti esantionorii oficiali din cadrul ITCSMS Satu Mare detin “Atestat de esantionor oficial”.
       Esantionarea loturilor de samanta se efectueaza la solicitarea operatorilor economici prin adresa scrisa sau telefonic, dupa depunerea “Declaratiei de certificare a loturilor”.
 
       Prelevarea esantioanelor efectuate de persoane neautorizate sau neacreditate, nu este oficiala, in acest caz analiza informativa reprezinta numai esantionul de analiza si nu e reprezentativa pentru intreaga cantitate de seminte din care s-a esantionat. Buletinul de analiza eliberat in acest caz nu poate fi utilizat pentru comercializarea semintelor.
       La cerere, se pot preleva esantioane de catre personalul autorizat al ITCSMS  sau de persoane acreditate, din loturi sau partide de seminte nesigilate oficial pentru analize informative. In acest caz analiza informativa reprezinta lotul sau partida, dar nu fac obiectul certificarii oficiale.
Esantioanele pentru teste oficiale speciale (testari virotice, prezenta organismelor de carantina, etc) se preleveaza numai de personal oficial.
Pentru loturile de seminte destinate exportului in sistem OECD, esantioanele se preleveaza de personal autorizat din cadrul LCCSMS sau ITCSMS, imputernicit de LCCSMS Bucuresti.

Sus

Inregistrarea operatorilor economici si eliberarea autorizatiei

Inregistrarea operatorilor economici si eliberarea autorizatiei

Inregistrare operatori economici


Metodologia de inregistrare a operatorilor  economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor se efectueaza in conformitate cu Ordinul  MADR 769/2009 cu modificarile ulterioare.
Se inregistreaza si autorizeaza, la cerere, persoane fizice sau juridice cu cetatenie romana avand sediul in Romania, precum si cele rezidente in Romania si/sau rezidente in alte state membre, care fac dovada ca dispun de dotarile tehnico-materiale necesare si de personal care are pregatirea corespunzatoare pentru activitatea solicitata, conform reglementarilor in vigoare.  
Cererea tipizata prevazuta in anexa nr. 1, precum si anexele nr. 1a), 1b), si/sau 1c), la cerere, se pun la dispozitie solicitantilor de catre ITCSMS si/sau LCCSMS.  
Cererea completata, impreuna cu documentele prevazute in cerere, va fi depusa in doua exemplare la ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate este amplasat sediul social si/sau punctul de lucru al operatorului economic.  

Procedura de autorizare cuprinde:


    - Verificarea dotarii tehnico-materiale  
    - Atestarea personalului prestatorului de servicii  
    - Eliberarea autorizatiei  
   
   
Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.  
Operatorii economici vor plati contravaloarea prestatiilor de verificare si instruire in vederea 
autorizarii, odata cu acceptarea cererii de catre autoritatea competenta, pentru fiecare autorizatie 
solicitata, in numerar sau prin dispozitie de plata, in contul ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala isi au sediul social central sau in contul ITCSMS sau LCCSMS in a carui raza teritoriala de activitate sunt amplasate punctele de lucru.  

       Anual, ITCSMS şi/sau LCCSMS monitorizeaza activitatea desfasurata de operatorii economici, în scopul verificarii îndeplinirii continue a cerinţelor prevazute la art.5 din Legea nr.266/2002, republicata.

Sus

Inspectia in camp a loturilor semincere

Inspectia in camp a loturilor semincere

Înscrierea pentru multiplicare a culturilor semincere

       Controlul in camp a loturilor semincere se efectueaza de catre inspectorii oficiali din cadrul autoritatii competente teritoriale, formati, instruiti si atestati de catre INCS Bucuresti cel puţin o dată la 4 ani sau ori de câte ori intervin modificări legislative în domeniul seminţelor. Toti inspectorii aprobatori din cadrul ITCSMS Satu Mare detin atestat pentru efectuarea inspectiei in camp conform legislatiei in vigoare.
        În scopul îmbunătăţirii funcţionării sistemului de asigurare a calităţii seminţelor, inspectorii oficiali sunt monitorizaţi pe baza rezultatelor obţinute în urma verificării identităţii şi purităţii varietale în pre sau postcontrol, organizată de către INCS şi efectuată de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS).

       O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă declaraţia de multiplicare este însoţită de următoarele documente:

   a) contractul de multiplicare dintre multiplicator, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei şi operatorul economic agricultor multiplicator, prestator de servicii, care produce sămânţa; sau, după caz,
   b) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că multiplicatorul, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei îşi multiplică singur sămânţa;
   c) acordul scris al amelioratorului ori menţinătorului soiului sau al oricărei alte persoane care a dobândit dreptul de proprietate asupra acestuia, din care sa reiasă că acceptă multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator, conform prevederilor Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
   d) acordul scris de multiplicare al autorităţii desemnate din ţara de provenienţă, transmis Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor (INCS), în cazul în care sămânţa folosită pentru multiplicare a fost importată în conformitate cu regulile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OCDE);
   e) copie de pe documentele de calitate şi conformitate ale furnizorului sau alt tip de document care să ateste provenienţa seminţei, categoria acesteia şi cantitatea;
   f) toate etichetele oficiale, din care, după verificare, inspectorul oficial reţine câte una pentru fiecare lot;
   g) alte documente de calitate pe care inspectorul oficial le consideră relevante, după caz;
   h) descrierea oficială a soiurilor, în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), în cazul în care acestea nu sunt disponibile autorităţii de certificare;
  i)schiţa topografică de amplasare a culturii şi a culturilor învecinate;
  j) declaraţie pe propria răspundere referitoare la culturile premergătoare.
O cultură seminceră se consideră înscrisă pentru multiplicare dacă, în urma verificării documentelor însoţitoare şi a plăţii contravalorii prestaţiilor solicitate, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia.

Sus

Testarea calitatii semintelor prin analize de laborator

Testarea calitatii semintelor prin analize de laborator

Determinarea germinatiei
Aprecierea valorii de insamantare in camp a semintelor nu se poate realiza daca nu se cunoaste potentialul maxim de germinatie sau viabilitatea semintelor precum si starea sanitara a acestora. Pentru a cunoaste valoarea acestor indici de calitate ai semintelor, se fac teste de determinare a germinatiei, a viabilitatii si a starii sanitare in laborator, folosind metode standardizate, materiale si aparatura corespunzatoare.                                

              Analiza de germinatie:

     Germinatia este dezvoltarea din embrionul semintei a acelor structuri esentiale care pentru specia analizata, arata capacitatea embrionului de a se dezvolta intr-o planta normala in conditii favorabile de camp. Determinarea germinatiei se efectueaza cu seminte pure separate la testul de puritate, dispuse in repetitii pe diferite materiale folosite ca strat de germinatie (hartia de filtru, sugativa, nisip, pamant) si puse in aparate de germinat, in conditii favorabile de temperatura, umiditate si lumina, pentru o perioada de timp stabilita pentru fiecare specie – SR 1634/1999.
     Germinatia se exprima prin doi indici:
                 - Energia germinativa: reprezinta capacitatea semintelor de a germina, exprimata prin procentul de germeni normali, intr-un timp cuprins intre 1/3 pana la 1/2 din durata stabilita pentru determinarea germinatiei.
                 - Facultatea germinativa: reprezinta capacitatea semintelor de a germina, exprimata prin procentul numeric de germeni normali in conditii optime si intr-un anumit timp stabilit pentru fiecare specie in parte. 
     Rezultatul testului de germinatie se calculeaza ca medie a repetitiilor si se exprima in procente.
    

             Analiza de viabilitate:

     Determinarea viabilitatii semintelor este necesara cand se impune o apreciere rapida a potentialului de germinatie la seminte si in special la semintele care prezinta repaus germinativ. Pentru determinarea viabilitatii semintelor se foloseste „Testul topografic cu tetrazoliu T.T.C. „ – determinare biochimica, SR 12511/1999.
     Rezultatul analizei de viabilitate se exprima in procente ca medie a celor 4 repetitii si reprezinta semintele viabile (colorate), capabile sa produca germeni normali.

            Analiza starii sanitare:
     Determinarea starii sanitare a semintelor consta in stabilirea prezentei sau absentei organismelor patogene care se transmit prin samanta si se realizeaza concomitent cu determinarea germinatiei, cand conditiile de determinare sunt aceleasi.
     Metoda folosita este „ metoda camerei umede” si se bazeaza pe principiul stimularii, cresterii si dezvoltarii agentilor patogeni.. La sfarsitul perioadei de incubare, germenii se analizeaza pentru observarea organelor de fructificatie a patogenilor.
     Rezultatul determinarii este media repetitiilor din proba analizata si se exprima numeric (numar germeni cu infectie primara).


Determinarea puritatii
Puritatea fizica este reprezentata de continutul procentual de samanta pura din specia respectiva fata de masa totala a esantionului de analiza.
         Componenta botanica este normata numeric sau gravimetric si consta in exprimarea numarului de seminte din alte specii altele decat aceea aflata in analiza, gasite in cantitatea examinata. 
         Puritatea fizica si semintele straine sunt normate de ordinele in vigoare. 
         Determinarea puritatii fizice si a semintelor straine se efectueaza conform cerintelor stabilita de SR 7713/99 si a Procedurilor operationale .
         Esantionul pentru determinarea starii sanitare se analizeaza macroscopic sub aspectul contaminarii cu boli sau infectarii cu daunatori .
        Din samanta pura se determina masa a 1000 boabe conform cerintelor stabilite de SR 6123/2009 si a PO-06.  
        Valoarea puritatii fizice si a masei 1000 boabe stau la baza calcularii normei de samanta la hectar.


Determinarea umiditatii

Receptia si inregistrarea esantioanelor


      Toate esantioanele oficiale de laborator, postcontrol, martor si pentru determinarea umiditii sunt receptionate conform SR 1633/ 2003, SR 6124-1/ 1999 si a Procedurii operationale PO-02 din Manualul Calitatii. 
      Esantioanele sunt insotite de procesul verbal oficial si sunt receptionate intr-un timp cat mai scurt posibil dar nu mai tarziu de 48 de ore.
      Persoana desemnata pentru receptia esantioanelor verifica:
               - tipul si integritatea ambalajului; prezenta sigiliului; concordanta datelor de pe procesul verbal oficial si esantion; corectitudinea completarii datelor din procesul verbal; greutatea esantionului.
      Daca toate conditiile sunt indeplinite se efectueaza inregistrarea esantioanelor in “Registrul de receptie esantioane”, se proceseaza datele in calculator si se listeaza fisele de analiza aferente determinarilor solicitate.
      Esantioanele impreuna cu fisele de analiza se repartizeaza pe sectoare in vederea efectuarii determinarilor.
      In cazul esantioanelor informative prelevate de personalul ITCSMS sau de catre persoane neautorizate acestea vor fi insotite de proces verbal informativ.

Sus