Buget din toate sursele de venituri

ITCSMS  Satu Mare fiind o institutie publica care functioneaza ca unitate cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat , subordonata  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin  INCS Bucuresti. 
Directorul executiv al ITCSMS Satu Mare este reprezentantul M.A.D.R. în teritoriu şi este ordonatorul tertiar de credite, răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările ulterioare.
ITCSMS  Satu Mare întocmeste anual propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie şi  le transmite M.A.D.R. După aprobarea Legii bugetului de stat, anual, M.A.D.R. aprobă bugetul fiecarui ITCSMS.
Bugetul ITCSMS  Satu Mare pe anul 2016 în sumă totală de 644  mii lei se constituie din creditele aprobate şi repartizate din subventii de la bugetul de stat si din venituri proprii de către ordonatorul principal Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, astfel:
- Capitolul 10 ,,Cheltuieli de personal” 302 mii lei;   
- Capitolul 20 ,,Cheltuieli materiale şi servicii” 277 mii  lei;
- Capitolul 71 ,,Cheltuieli de capital”      65 mii lei.

Bilanţul contabil este parte componentă a situaţiilor financiare care se întocmesc şi se depun la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trimestrial şi anual conform legii.