Comunicate

Proces Verbal 30.10.2020 privind rezultatele finale la concurs/examen promovare in grad profesional

postat 3 nov. 2020, 01:57 de ITCSMS Satu Mare

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier grad profesional superior, în cadrul Compartimentului financiar, contabil, resurse umane, administrativ si relatii publice

postat 22 feb. 2019, 08:03 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 22 feb. 2019, 08:04 ]

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE

cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.3897068

 

 

  Organizează concurs, conform  Legii nr. 188 /1999 si HG 611/2008, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier grad profesional superior, în cadrul Compartimentului financiar, contabil, resurse umane, administrativ si relatii publice.

Condiţii de participare la concurs:

-  studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalent, în stiinte economice – vechime în specializarea studiilor necesare exercitării functiei publice – minim 7 ani;

   Data, ora si locul de desfăsurare a concursului:

-25.03.2019 la ora 10 - la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare- proba scrisã

       -27.03.2019 la ora 10 -  la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare - interviul

    Pentru ocuparea funcţiei publice  de execuţie vacante dosarele de concurs se  depun in termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a la sediul  I.T.C.S.M.S. Satu-Mare intre orele 08:00-16:00

Dosarul de înscriere va conţine următoarele;

a) formularul de inscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe proprie raspundere  sau adeverinţa care sa ateste ca nu a desfasurat activitaţi de poliţie politica ;

     Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

    Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.

    Date de contact: 0361409997

 INSPECTOR SEF,

ing. Chila Maria

 

BIBLIOGRAFIE

 

-  Legea  nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici,republicat in 2007;

-Constituþia României, republicatã si completatã prin Legea de revizuire a Constituþiei României nr. 429/2003, republicatã de Consiliul Legislativ

- cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ,republicata in anul 2007;

-  Legea  nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare;

- Hotãrârea Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea si functionarea Inspectoratelor pentru Calitatea Semintelor si Materialului Sãditor si a Laboratorului pentru Controlul Calitãtii Semintelor cu modificãrile ulterioare.

-Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fondurile publice;

-Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;

-ORDIN nr. 1917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,  Planul de conturi pentru institutiilor publice si institutile de aplicare a   acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

-ORDIN nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, organizarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea ,evidenta si rapoartele angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-ORDIN nr. 1954 /2005  pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice;

-ORDIN nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

-ORDIN nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizareasi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalelor propii;

-ORDIN nr. 81/2003 privind re-evaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul  institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-ORDIN nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaloarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul  institutiilor publice ,aprobate prin legea nr.493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

-ORDIN nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixa;

 

-Hotãrârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotãrârea Guvernului nr.72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la  institutiilor publice

-ORDIN nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018;

-ORDIN ministrului finantelor publice nr. 1762/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor rapoarte financiare lunare ale  institutiilor publice  in anul 2019 precum si pentru modificarea   si complectarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice;

-ORDIN ministrului finantelor publice nr. 1177/2018   pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale  institutiilor publice la 31 decembrie 2019  si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii ;

-  ORDIN ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificãrile si completãrile uletrioare;

-Ordonanta de urgentã nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-ORDIN ministrului finantelor publice nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 146/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-Ordonanta nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-Hotãrârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritãtilor si institutiilor publice pe perioada delegãrii si detasãrii în altã localitate, precum si în cazul deplasãrii, în cadrul localitãtii, în interesul serviciului, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile si completãrile ulterioare -  Titlul I Dispozitii generale, Titlul II Raportul juridic fiscal, Titlul III Dispozitii procedural generale, Titlul V – Stabilirea creantelor fiscale, Titlul VI – Colectarea creantelor fiscale;

-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare – Titlul I Dispozitii generale, Titlul IV – Impozitul pe venit, Cap. I si Cap. IV, Titlul V Contributii sociale obligatorii, Titlul VI Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor strãine înfiintate în România, cap. I, Titlul VII cap.I – cap. IX, cap. XI, cap. XII, art. 314 -315, cap. XIII-XIV, Titlul IX cap. I-V, cap. VIII, cap. IX, art. 486-487

-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritãtilor sau institutiilor publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-Hotãrârea Consiliului de Mini?tri nr. 2230/1969 privind gerstionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste, cu modificãrile ulterioare;

-Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul preventiv, republicatã, cu modificãrile ulterioare;

-ORDIN ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfãsoarã activitate de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

-ORDIN secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea  Codului controlului intern managerial al entitãti publice.

 

 

 

 

 INSPECTOR SEF,

ing. Chila Maria

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE, Organizează examen pentru promovarea in grad superior, pentru personalul contractual din cadrul institutiei

postat 15 mar. 2018, 08:00 de ITCSMS Satu Mare

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE

cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.3897068

 

 

 

 

 

 

  Avind in vedere  HG.286/2011 si Ordinul MADR  nr. 356/R/08.02.2018

   Organizează examen pentru promovarea in grad superior, pentru personalul contractual din cadrul institutiei,dupa cum urmeaza ;

-din inginer agronom  debutant in inginer agronom  grad II-1 post

   Data, ora şi locul desfăşurării concursului;

-26.03.2018 ora 1000 la sediul ITCSMS  Satu Mare – proba scrisă

  Acte necesare la dosar:

-formular de înscriere;

-adeverinþa care sã ateste vechimea în gradul profesional din care promovează;

-referat de evaluare

Depunerea dosarelor se face in termen de 5 zile lucrãtoare de la data afisãrii anuntului.

      Tematica pentru examen va fi pusa la dispozitie solicitantilor, de catre Compartimentul Resurse Umane.

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR SEF

 

ing. Chila Maria

 

 

 

12.03.2018

1-10 of 34