Comunicate‎ > ‎

INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.3897068 Organizează concurs, conform Legii nr. 188 /1999 si HG 611/2008, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de consilier grad profesional asistent in cadrul Compartimentului control, certificare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare.

postat 25 iul. 2017, 11:46 de ITCSMS Satu Mare   [ actualizat la 25 iul. 2017, 11:47 ]
INSPECTORATRUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARE
cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.3897068


   Organizează concurs, conform  Legii nr. 188 /1999 si HG 611/2008, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de consilier grad profesional asistent in cadrul Compartimentului control, certificare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare.

Data si locul examenului:
-28.08.2017 la ora 10 la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare -proba scrisa
-30.08.2017 la ora 10  la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare - interviul
  Condiţii de participare la concurs:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul agronomie specializarea agricultura sau horticultura -1 ani vechime in specialitatea funcţiei.
    Pentru ocuparea funcţiei publice  de execuţie vacante dosarele de concurs se  depun in termen de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele:
a) formularul de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe proprie raspundere  sau adeverinţa care sa ateste ca nu a desfasurat activitaţi de poliţie politica ;
     Copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
    Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.
    Date de contact: Vida Tudorita-tel-0361409997

                                           INSPECTOR SEF
                                              ing. Chila Maria