Regulament


REGULAMENT DE ORGANIZARE  ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE


Articolul 1. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Satu Mare este  organizat prin Hotărârea Guvernului României  nr. 716/1999 şi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică , finanţată din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, subordonată  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor.

     Articolul 2. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  are urmatoarele atribuţii principale: 
      -efectuează controlul calitaţii în câmp, şi în laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calitaţii seminţelor şi materialului săditor, supraveghează, monitorizează şi acreditează operatorii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, transport şi comercializare;
          -eliberează şi retrag autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor; 
          -fac propuneri  Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare, şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte, întocmesc, la cererea operatorilor economici, programe anuale de multiplicare şi certificare şi urmăresc aplicarea acestora ; 
          -asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici şi scheme adecvate ; 
          -urmăresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii şi alimentaţiei ; 
-execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale. 
Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 284/2010 şi a Legii nr.285/2010. 

Sus

CAPITOLUL II.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Articolul 3. Structura organizatorică a Inspectoratului  Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Satu Mare este stabilită prin Ordinul MADR nr. 845 din 23.06.2010 şi cuprinde: birouri, laboratoare, compartimente şi sectoare cu domenii de activitate specifice. Structura organizatorică şi legislaţia aplicabilă sunt  prezentate în Anexă.

A.Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv  care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS.

B.ITCSMS  Satu Mare are în structura sa:
a) Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere,
monitorizare, acreditare, informatizare;
b) Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
c) Compartiment financiar contabil, resurse umane şi administrativ;
d) Compartiment relaţii publice;
e) Filiala Maramureş şi Sălaj - Compartimentul control, înregistrare, supraveghere, monitorizare. 

Articolul. 4. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Satu Mare  are relaţii funcţionale cu: 
- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurala;
- I.S.T.I.S;
- Institute de învăţământ şi staţiuni de cercetare şi producţie de profil;
- Direcţia fitosanitară;
- Oficiu de protecţia consumatorilor;
- Vama;
- Consilii locale şi judeţene;
- Alte instituţii publice;
- Operatori economici (persoane fizice şi juridice).

Sus

CAPITOLUL III. ATRIBUŢII


Articolul 5. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare  în îndeplinirea rolului său, execută în principal următoarele activităţi:
asigură sistemul de calitate prin actualizarea permanentă a Manualului  calităţii în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
acreditează, supravegheză şi monitorizează laboratoarele pentru analiza calităţii seminţelor, persoanele pentru prelevarea eşantioanelor,  în vederea  efectuării testelor de laborator precum şi persoanele pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere ;
organizează, controlează şi coordonează activitatea jud. MM si SJ;
verifică şi controlează  importul de seminţe şi material săditor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în câmp şi în laborator;
eliberează documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor;
supraveghează, monitorizează şi acreditează operatorii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;
înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care efectuează operaţiuni de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului săditor;
verifică autorizaţiile operatorilor economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor în ceea ce priveşte aplicarea vizei anuale în conformitate cu prevederile Ordinului MAPDR nr.769/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
face propuneri Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte;
întocmeşte, la cererea operatorilor economici, programe anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora;
asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;
urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit prevederilor legale.


Articolul 6. Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;

efectuează controlul şi certificarea calităţii seminţelor şi materialului săditor în câmp, eliberează acte de inspecţie în câmp şi adeverinţe de transport;
supraveghează şi monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;
întocmeşte, la cererea operatorilor economici, programe anuale de multiplicare şi certificare şi urmăreşte aplicarea acestora;
răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002-republicată;
supraveghează şi monitorizează activitatea laboratoarelor autorizate (acreditate) ale operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor din raza sa de activitate;
întocmeşte şi înaintează către serviciul de carantină fitosanitară din cadrul Direcţiei fitosanitare judeţene, lista culturilor destinate multiplicării seminţelor şi materialului săditor, conform programului anual de multiplicare şi certificare şi urmăreşte emiterea documentelor de constatare, înainte de certificarea culturii în câmp;
asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate;
urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
execută controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, instruirea şi testarea personalului acestora, precum şi controlulul în vederea acordării vizelor anuale;
supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale de către operatorii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
organizează periodic instruirea personalului atestat aparţinând operatorilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor;
supraveghează ambalarea seminţelor la operatorii economici care solicită prin notificare, reambalarea loturilor de seminţe certificate oficial ;
asigură evidenţa şi urmărirea informatizată a întregii activităţi din cadrul inspectoratului;
asigură şi răspunde de întocmirea, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, a documentelor oficiale de certificare;
asigură confidenţialitatea rezultatelor obţinute;
prin personalul autorizat, execută prelevarea eşantioanelor de laborator;
execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de conducerea ITCSMS, potrivit prevederilor legale.


Articolul 7. Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară:

efectuează controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în laborator, în vederea certificării oficiale, prin determinarea indicilor de valoare culturală: puritate, componenţă botanică, masa a 1000 boabe , germinaţie, stare sanitară, umiditate şi alţi indici sau condiţii, prevăzuţi de normele tehnice în vigoare;
răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002-republicată;
prin personalul autorizat, execută prelevarea eşantioanelor de laborator;
organizează şi raspunde de păstrarea eşantioanelor oficiale de analiză;
supraveghează şi monitorizează activitatea laboratoarelor autorizate (acreditate) ale operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor din raza sa de activitate;
organizează periodic instruirea personalului aparţinând operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
organizează periodic instruirea şi testarea personalului acreditat pentru prelevarea esantioanelor de laborator;
supraveghează şi monitorizează personalul acreditat pentru prelevarea esantioanelor de laborator;
supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale de către operatorii economici autorizaţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
execută,  la solicitarea operatorilor economici, analize speciale şi informative de laborator;
asigură evidenţa şi urmărirea informatizată a activităţii de inspecţie şi analiză;
asigură şi răspunde de întocmirea, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, a documentelor oficiale de certificare;
asigură confidenţialitatea rezultatelor obţinute;
urmăreşte modul de funcţionare a aparaturii şi solicită intervenţia persoanelor de specialitate pentru întreţinere şi reparaţii;
execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

Articolul 8. Compartimentul financiar contabil, resurse umane şi administrativ

asigură respectarea disciplinei economico-financiare în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice  nr.500/2002 şi a Legii contabilităţii nr.82/1991;
răspunde de păstrarea integrităţii  patrimoniului, de cunoaşterea în orice moment a realizării indicatorilor economico-financiari şi a modului în care se gospodăresc fondurile alocate de la bugetul de stat sau a veniturilor extrabugetare realizate prin:
a. înregistrarea cronologică în contabilitate a operaţiunilor financiare ce privesc funcţionarea ITCSMS;
b. utilizarea legală şi eficientă a fondurilor alocate pe categorii de cheltuieli şi eliminarea cheltuielilor nejustificate, aplicând un regim sever de economii.
răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002- republicată;
organizează şi prognozează activitatea de investiţii şi de aprovizionare a necesarului de materiale;
în baza fondurilor repartizate pentru investiţii şi a necesarului de fonduri fixe, întocmeşte documentaţia necesară finanţării acestora şi întocmeşte rapoarte statistice privind activitatea de investiţii;
execută controlul financiar preventiv asupra respectării disciplinei financiare şi a legalităţii operaţiunilor efectuate;
efectuează controlul gestiunilor proprii, stabilind răspunderi materiale, civile sau penale, după caz, împotriva celor vinovaţi, asigurând recuperarea pagubelor aduse instituţiei;
efectuează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte definitivarea rezultatelor inventarierii;
întocmeşte darea de seamă contabilă trimestrială şi anuală;
prezintă informări trimestriale asupra executării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada expirată, făcând propuneri pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătăţirii activităţii economice;
îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii prevăzute de lege sau trasate de conducerea instituţiei în conformitate cu prevederile legale în domeniul financiar contabil.
asigură  fundamentarea tehnico-organizatorică a activităţii ITCSMS prin recrutarea şi utilizarea forţei de muncă, încadrarea, salarizarea, promovarea personalului;
întocmeşte organigrama, statul de funcţii şi de personal, urmăreşte încadrarea în numărul total de posturi repartizate şi le supune aprobării conducerii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
asigură repartizarea fondului de salarii, în concordanţă cu statul de funcţii aprobat, conform reglementărilor în vigoare;
organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;
organizează şi răspunde de operaţiunile de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor ITCSMS;
întocmeşte şi transmite fiecărui angajat din instituţie, fişa postului;
efectuează toate operaţiunile necesare în cărţile de muncă;
programează concediile de odihnă şi urmăreşte realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale;
organizează evidenţa activităţii şi prezenţei personalului angajat (registrul şi ordinele de deplasare, condica de prezenţă, concedii medicale,etc.);
asigură şi realizează lucrările de secretariat ale instituţiei, primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei;
întocmeşte indicatorul termenului de păstrare a documentelor unităţii, nomenclatorul dosarelor, registrelor şi a altor documente, îndosarierea acestora, evidenţa, păstrarea arhivei;
răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor;
analizează evoluţia şi cauzele accidentelor de muncă şi îmbolnăviri profesionale şi întocmeşte materialele necesare pentru analiza activităţii de protecţia muncii;
stabileşte măsuri şi răspunde de administrarea patrimoniului;
asigură şi răspunde de păstrarea igienei şi curăţeniei în instituţie;
asigură  şi răspunde de întreţinerea utilajelor, aparaturii şi instrumentelor de laborator;
exploatează şi întreţine autovehicolele din dotarea ITCSMS;
execută alte sarcini şi instrucţiuni stabilite de conducerea ITCSMS, potrivit prevederilor legale.


Articolul 9. Personalul din filialele MM şi SJ au următoarele atribuţii:

răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002-republicată;
întocmeşte şi înaintează către serviciul de carantină fitosanitară din cadrul Direcţiei fitosanitare judeţene, lista culturilor destinate multiplicării seminţelor şi materialului săditor, conform programului anual de multiplicare şi certificare şi urmăreşte emiterea documentelor de constatare, înainte de certificarea culturii în câmp;
supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale, de către operatorii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor şi materialului săditor;
supraveghează ambalarea seminţelor la operatorii economici care solicită prin notificare, reambalarea loturilor de seminţe certificate;
execută, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, recepţia eşantioanelor de laborator;
asigură evidenţa şi urmărirea informatizată a activităţii de inspecţie şi certificare;
execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale.


Articolul 10. Compartiment relaţii publice

asigură accesul la informaţiile de interes public  în baza Legii nr.544/2001;
activitatea de informare şi relaţii publice cuprinde:
- informarea presei;
- informarea publică directă a persoanelor;
- informarea internă a personalului.
comunică din oficiu sau la cerere informaţiile de interes public ;
realizază accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin: - afişare la sediul unităţii, a buletinului informativ;
- asigură disponibilitatea în format scris (la afişier sub formă de broşuri, sau electronic – dischete, CD, pagină de internet ;
- consultarea  în punctul de informare-documentare existent în inspectorat;
pune la dispoziţie formulare tip, solicitărilor de informaţii de interes public sau reclamaţii administrative;
răspunde la cererile şi reclamaţiile administrative în termenele prevăzute de art.16 din Legea 544/2001;
înregistrează documentele: „Cerere”, „Reclamaţie Administrativă”, „Răspuns la Cerere”, „Răspuns la Reclamaţie” în „Registru pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public”;
se percepe taxă pentru serviciile  de copiere, de la solicitanţi, conform art.18 aliniatul 2 şi 3 din Legea nr.544/2001; 
întocmeşte anual “Raportul privind accesul la informaţiile publice„ , îl transmite la MADR.
                                       
Relaţiile cu presa

Persoana responsabilă de relaţia cu presa este directorul executiv şi are următoarele atribuţii:
furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei; 
acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţă de presă ;
difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei;
nu refuză sau nu retrage acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală  a activităţii instituţiei;
dacă retrage acreditarea unui ziarist , asigură organismul de presă , că va acredita un alt ziarist.


Sus

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA   ITCSMS


Articolul 11. Conducerea ITCSMS este asigurată de:
a. Director executiv


Articolul 12. Atribuţiile şi responsabilităţile conducerii:

                   a. Directorul executiv al ITCSMS

asigură conducerea curentă a instituţiei şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de INCS precum şi prevederile legislaţiei în vigoare;
coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;
aprobă programele şi normele privind disciplina metodologică din instituţie;
răspunde de dotarea pe linie informatică a ITCSMS, de asigurarea cu programe specifice activităţii şi de exploatarea acestora în conformitate cu instrucţiunile stabilite de INCS;
împreună cu responsabilul resurse umane, stabileşte numărul de posturi pentru fiecare  birou, sector şi compartiment stabilit prin organigrama şi statul de funcţii aprobate;
asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea, premierea, sancţionarea şi revocarea personalului;
emite deciziile de încadrarea sau promovare în muncă precum şi cele ale desfacerii contractului de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii;
stabileşte răspunderile şi componentele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice precum şi relaţiile dintre acestea;
stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi confidenţialitatea datelor, pe întreg parcursul circulaţiei acestora, cu numirea persoanelor responsabile;
emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse instituţiei, în conformitate cu prevederile Codului  muncii, Codului de procedură civilă sau hotărârilor luate de comisia de disciplină din ITCSMS;
urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor de protecţia muncii şi PSI, luând măsurile necesare;
angajează instituţia împreună cu responsabilul financiar contabil în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din cadrul instituţiei.

b. Responsabil financiar contabil

asigură respectarea disciplinei economico-finaciare în conformitate cu prevederile legale, în cadrul instituţiei;
organizează şi răspunde de desfăsurarea întregii activităţi economico-financiare;
răspunde de aplicarea prevederilor art.21 alin.2 din Legea nr.266/2002-republicată;
răspunde de păstrarea integrităţi patrimoniului şi gospodărirea fondurilor alocate de la bugetul statului şi a veniturilor extrabugetare;
urmăreşte îndeplinirea programelor de investiţii, de aprovizionare cu materiale, încheierea şi derularea contractelor economice care privesc obiectul de activitate a instituţiei;
analizează şi supune aprobării documentaţia privind casarea fondurilor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar;
răspunde de întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte realizarea corectă a acestuia;
repartizează fondurile alocate necesare desfăşurării  activităţii;
urmăreşte realizarea în termen a operaţiunilor de decontare cu creditorii, furnizorii şi clienţii instituţiei;
răspunde de efectuarea operaţiunilor financiar-contabile;
organizează executarea inventarierii patrimoniului, anual sau de câte ori este nevoie;
efectuează analize economice privind domeniul de activitate al ITCSMS şi stabileşte măsuri corespunzătoare;
organizează şi răspunde de efectuarea controlului preventiv;
răspunde de centralizarea datelor contabile şi întocmeşte bilanţul propriu;
informează periodic Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asupra stadiului de îndeplinire a bugetului de venituri şi cheltuieli.


Sus

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE


Articolul 13. Corespondenţa cu INCS, cu celelalte instituţii centrale sau locale, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate se semnează de directorul executiv şi responsabilul financiar contabil al ITCSMS, în situaţia în care sunt angajate posturile din bugetul de venituri şi cheltuieli, sau de directorul executiv în situaţiile în care nu este afectat BVC-ul instituţiei.

Articolul 14. Documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor, precum şi cele informative, eliberate de către ITCSMS, se semnează de către directorul executiv, sau după caz, de persoanele stabilite conform reglementărilor în vigoare. 

Articolul 15. Nici un salariat, indiferent de funcţia ce o îndeplineşte în cadrul ITCSMS nu poate angaja instituţia sau comunica date despre activitatea economică a instituţiei decât cu semnătura directorului executiv şi responsabilul financiar contabil, sau despre rezultatele obţinute în activitatea curentă, decât cu semnătura directorul executiv.

Articolul 16. Nici un salariat din cadrul instituţiei nu poate primi sau executa sarcini care nu sunt evidenţiate în fişa postului, decât cu aprobarea directorului executiv, iar efectuarea analizelor şi semnarea fişelor de analiză se poate face doar în baza atestatelor în vigoare pentru fiecare determinare.

Articolul 17. Nici un analist din inspectorat nu poate fi supus nici unei presiuni din partea conducerii inspectoratului, care ar putea influenţa negativ rezultatul şi calitatea muncii sale. Toţi salariaţii trebuie să cunoască şi să respecte cu stricteţe prevederile din Manualul Calitaţii, procedurile generale de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru.

Articolul 18. Remuneraţia analiştilor în activitatea de analiză a seminţelor nu este influenţată  şi nu depinde de rezultatele analizelor de laborator. 

Articolul 19. Analiştii nu pot fi supuşi unor influenţe comerciale, financiare sau de altă natură, exercitate de alte persoane sau organizaţii exterioare inspectoratului, cu privire la rezultatul analizelor de laborator. 

Articolul 20. Inspectoratul  nu poate angaja nici o activitate ce ar putea compromite încrederea în independenţa şi integritatea analiştilor care efectuează analiza seminţelor.

Articolul 21. Incompatibilităţi. Funcţionarii publici din inspectorat:
nu pot exercita la societăţi comerciale cu capital privat, activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile publice pe care le deţin;
nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc;
 În acest sens tot personalul implicat în procesul calităţii semneaza anual Angajamentul de fidelitate.

Articolul 22. Tot personalul ITCSMS Satu Mare este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

Articolul 23. Şefii de laboratoare şi de compartimenete au obligaţia de a face anual sau ori de câte ori este nevoie, propuneri scrise de modificare a fişei postului, care se supun aprobării directorului executiv.

Articolul 24. Accesul persoanelor din afara inspectoratului  în laboratoarele de analiză a seminţelor  este controlat şi se poate face în  baza aprobării de la directorul executiv.

Articolul 25. În cadrul inspectoratului este asigurată confidenţialitatea datelor, instituţia avănd asigurat un sistem de transmitere a rezultatelor testelor telefonic, prin fax sau înmânarea documentelor de calitate direct persoanei care solicită, sub semnătură.

Articolul 26. În Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare sunt luate măsuri de securitate privind clădirea, aparatura, eşantioanele de seminţe şi documentele prin:
- Paza clădirii intre orele 15.30 si 08.00;
- Asigurarea sistemului de închidere a birourilor şi fişetelor ;
- Parolarea calculatoarelor.

Articolul 27. Prevederile prezentului Regulament se completează sau se modifică în funcţie de cerinţe, cu aprobarea INCS.
                                                              DIRECTOR EXECUTIV,
                                           ec.Magurean Maria